Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สถานการณ์ของผู้ประกอบการ ลูกจ้าง แรงงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

pll_content_description

TOP