Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยาร่วมงาน “สัปดาห์โคขุนดอกคำใต้” จ.พะเยา 2560

pll_content_description

 

 

                        สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาได้ร่วมงาน “สัปดาห์โคขุนดอกคำใต้” ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพือเป็นการประชาสัมพันธ์โคเนื้อคุณภาพให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ เพิ่มการผลิต และสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

 

TOP