Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยาออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ อ.เมือง 2562

pll_content_description

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ประเภทกิจการจำหน่ายสิค้าอุปโภค บริโภค กิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม กิจการบริการโรงแรม ห้องพัก รีสอร์ท กิจการฟาร์มไก่ จำนวน 6 แห่ง ลูกจ้าง 26 คน เป็นชาย 13 คนหญิง 13 คน เป็นแรงงานต่างด้าว (ลาว) 2 คน จากการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และไม่พบพฤติกรรมการใช้แรงงานบังคับแต่อย่างใด

www.facebook.com/photo.php

 

TOP