Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562

pll_content_description

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 กิจกรรมประกอบด้วยการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด การแสดงบนเวที และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา 

ในการนี้ นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม โดยนำชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 4 ชมรม สมาชิก 80 คน ร่วมเดินรณรงค์ และนำ ชมรม TO BE NUMBER ONE UP Dorm บริษัท พี เอ็น เอส ไซน์ จำกัด จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด ทั้งนี้ มีนางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ได้รับใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นที่มีผลงานด้านป้องกันปัญหายาเสพติด และชมรม TO BE NUMBER ONE UP Dorm ได้รับใบประกาศเกียรติคุณชมรมที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดจังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2562

 

www.facebook.com/photo.php

TOP