Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 7-2562

pll_content_description

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 

เวลา 09.30 – 12.00 น.

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 7-2562 

ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา

 

www.facebook.com/photo.php

TOP