Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 7

pll_content_description

TOP