Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/63

pll_content_description

สรจ.พะเยา ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/63

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ประชุม คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความเรียบร้อยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4 /63 โดย สรจ.พะเยา ได้นำเสนอผลการการดำเนินงาน
1.โครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2.การตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา
ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ เป็นประธานในที่ประชุม

TOP