Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

“สรจ.พะเยา ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2565”
 
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 09.00 น. นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวว​ราง​คณา​ ศรีสวัสดิ์​ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE PHAYAO) กิจกรรมหลักป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE) ณ ห้องประชุมจองทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 
TOP