Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.พะเยา ครั้งที่ 1/2562

pll_content_description

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ จ.พะเยา ครั้งที่ 1/2562 
☘️ ที่ประชุมรับทราบ
1.แนวทางการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2.รายงานผลการดำเนิน กิจกรรมการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบ สู่ท้องถิ่น
3.รายงานผลการจัดทำข้อมูลสารสนเทศแรงงานนอกระบบ 
4.การสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
☘️ และของขวัญปีใหม่ 2562 “คนไทยสุขสันต์ ของขวัญปีใหม่ 2562 จากใจกระทรวงแรงงาน”
☘️☘️ ที่ประชุมเห็นชอบแผนปฎิบัติการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ แรงงานคนพิการ ประจำปี 2562
และ การจัดทำตัวแบบ Model ให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ประจำปี 2562
กลุ่มอาชีพ บ้านปงใหม่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา
มีคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม 17 คน
ณ ห้องประชุมศรีโคมคำ 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

www.facebook.com/photo.php

TOP