Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

pll_content_description

สรจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2565 เป็นปีมหามงคลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ และการเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนานี
โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกวันพุธในสับดาห์ที่สามของเดือน ณ บริเวณรอบๆศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

TOP