Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

TOP