Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0)

pll_content_description

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0)
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด สู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0)
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการนี้ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาววรางคณา ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านระบบ Webex Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 1 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
 
TOP