Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการรายงานติดตามผลการดำเนินการตามมาตรา 6 และมาตรา 6/1 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2565 กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน (76 จังหวัด) และเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

pll_content_description

TOP