Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้ป่วย ประกันสังคม ณ โรงพยาบาลพะเยา

pll_content_description

สรจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้ป่วย ประกันสังคม ณ โรงพยาบาลพะเยา

วัน เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ผู้ป่วยประกันสังคม ประจำปี 2564 เพื่อให้กำลังใจผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาลและ
เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ประกันตน สถานพยาบาล และสำนักงานประกันสังคม โดยมี นายสรวิศ ยังน้อย ประกันสังคมจังหวัดพะเยา หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้มอบสิ่งของฯ ณ โรงพยาบาลพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา และนายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ จัดหางานจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 
TOP