Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และ ผ้าพื้นเมือง เดือน กุมภาพันธ์ 2564

pll_content_description

👩🧑🙋สรจ.พะเยา ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และ ผ้าพื้นเมือง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
สรจ.พะเยา ร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองทุกวันอังคารและวันศุกร์ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย “ส่งเสริมและเผยแพร่อัตลักษณ์ผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่และสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง”
TOP