Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ร่วมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 : การจัดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน”

pll_content_description

TOP