Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ลงพื้นที่ร่วมตรวจสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมแนะนำมาตรการป้องกันจากการแพร่ระบาดโควิด-19

pll_content_description

สรจ.พะเยา ลงพื้นที่ร่วมตรวจสถานประกอบกิจการที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวพร้อมแนะนำมาตรการป้องกันจากการแพร่ระบาดโควิด-19
 
📢 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการ แบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา และได้ตรวจเยี่ยมแนะนำให้ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ในเขตพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ประเภทกิจการ โรงบ่มใบยาสูบ กิจการร้านอาหาร กิจการไซโล กิจการรับเหมาก่อสร้าง กิจการรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
รวมจำนวน 8 แห่ง ลูกจ้าง 37 คน (ชาย 26 คน หญิง 11 คน) แยกเป็น แรงงานไทย 14 คน แรงงานสัญชาติเมียนมา 23 คน จากการตรวจไม่พบการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และไม่พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำชับให้มีการดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
2. เชิญชวนนายจ้าง/ลูกจ้างเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ศบค.รง.จว.พะเยา” โดยสแกนผ่าน QR CODE เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการของจังหวัดพะเยา และดาวน์โหลดแอปปลิเคชัน “หมอชนะ”
3. ชี้แจง ทำความเข้าใจกับนายจ้าง ลูกจ้าง ไม่ให้มีการจัดกิจกรรมรวมตัวของคนจำนวนมาก ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 อีกทั้งอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าแทรกแซงการทำกิจกรรมจนส่งผลต่อความปลอดภัย และอาจนำไปสู่การกระทำผิดเงื่อนไขการอนุญาตเข้าเมือง
4. การประชาสัมพันธ์เน้นย้ำให้กลุ่มแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติรับรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าและวิธีการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด
5. แจ้งนายจ้าง/สถานประกอบการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
6. ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับ ผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment)
TOP