Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา สัมมนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคเกษตร สร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิต

pll_content_description

สรจ.พะเยา สัมมนาเครือข่ายแรงงานนอกระบบภาคเกษตร สร้างความมั่นคง พัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายแรงงานนอกระบบ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
นางรภัสสา กล่าวว่า การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในภาคการเกษตร โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายด้านแรงงาน แรงงานนอกระบบภาคการเกษตร และผู้นำกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ ในพื้นที่ 9 อำเภอของจังหวัดพะเยา จำนวน200คนและได้รับการสนับสนุน
วิทยากรทั้งจากหน่วยงาน สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแรงงานนอกระบบจะมีความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบในมิติต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเข้าถึงบริการของรัฐตามความต้องการ
อันจะนำไปสู่การมีความมั่นคงในอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป
TOP