Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการ เขต.อ.แม่ใจ 2562

pll_content_description

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ออกตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการแบบบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ใจ ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิตขนมปัง โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ และจำหน่ายผ้าชิ้น และผ้าเป็นกิโลจำนวน 7 แห่ง ลูกจ้าง 26 คน เป็นชาย 12 หญิง คน 14 เป็นแรงงานต่างด้าว (ลาว) 5 คน จากการตรวจสภาพการจ้างและสภาพการทำงานไม่พบการใช้แรงงานเด็ก และไม่พบพฤติกรรมการใช้แรงงานบังคับแต่อย่างใด

www.facebook.com/photo.php

TOP