Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

“สรจ.พะเยา เข้าร่วมการสัมมนา เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทองค์กรภาครัฐ”

pll_content_description

TOP