Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดพะเยา

pll_content_description

TOP