Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ รุ่นที่ 1 จังหวัดพะเยา

pll_content_description

TOP