Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลักสูตรการทำขนมไทย ปี 2560

pll_content_description

 

 

                                  วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา เปิดการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปี 2560 หลักสูตรการทำขนมไทยและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ใส เหล่าใต้ ม.12 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา (25 – 30 ม.ค.60) โดยในวันที่ 29 ม.ค. 2560 เป็นการบรรยายหัวข้อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยคุณจรัส สุทธิกุลบุตร

 

TOP