Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา เปิดฝึกอาชีพการถักพรมเช็ดเท้า ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562

pll_content_description

    นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร แรงงานจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ นางอุมาวดี ฉันทะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ เปิดฝึกอาชีพการถักพรมเช็ดเท้า ตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา กำหนดระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 7- 9 มกราคม 2562

 
TOP