Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา โครงการอาสาสมัครแรงงานประจำปี 2560

pll_content_description

                        สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัด โครงการอาสาสมัครแรงงานประจำปี 2560 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น อสร.ระดับตำบล จำนวน 68 คน / 68 ตำบล พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน สถานประกอบการ ตำ่กว่า 10 คน

                        สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัด โครงการอาสาสมัครแรงงานประจำปี 2560 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น อสร.ระดับตำบล จำนวน 68 คน / 68 ตำบล พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน สถานประกอบการ ตำ่กว่า 10 คน

 

TOP