Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video conference) โดย นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา มอบหมาย ให้นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับแผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) รวมถึงสถานการณ์ปัญหาการทำงาน
ที่ประสบผลสำเร็จ (Best Practice) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/เชิงยุทธศาสตร์ ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการจังหวัดพะเยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

TOP