Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2563

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นางจิตติมา กรีอารี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เป็นประธาน เพื่อพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการและแผนงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

TOP