Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพะเยาครั้งที่ 2/2563

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพะเยาครั้งที่ 2/2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีผู้ทุพพลภาพ จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา
ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

TOP