Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา – ผ้าอาบน้ำฝน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วัน พุธ ที่ ๒๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน และ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ในปี ๒๕๖๔ มีการถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนจำนวน ๔ วัด คือ วัดศรีโคมคำ วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง, วัดรัตนวนาราม ตำบลท่าวังทอง, และวัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง พิธีการเริ่มถวายเทียนพรรษา
ต้นแรกที่วัดศรีโคมคำ ( วัดพระเจ้าตนหลวง ) โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

TOP