Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา“การพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0 สู่สังคมปกติวิถีใหม่”

pll_content_description

 

แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา“การพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0 สู่สังคมปกติวิถีใหม่”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา “ภาคีเครือข่ายประชารัฐจังหวัดพะเยา ร่วมพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0 สู่สังคมปกติวิถีใหม่” ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

TOP