Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทาง บูรณาการระหว่างทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการรุ่นที่ 4

pll_content_description

แรงงานจังหวัดพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางบูรณาการระหว่างทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการรุ่นที่ 4

นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแนวทางการบูรณาการระหว่าง ทีมสหวิชาชีพในการคัดแยกและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2563 โดยมี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาและสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรม ทีเค พาเลส แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 

TOP