Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานพะเยา ร่วมกิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร ช่วยเหลือผู้ว่างงานจากโควิด มีอาชีพ มีรายได้ จุนเจือครอบครัว

pll_content_description

แรงงานพะเยา ร่วม กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหาร ช่วยเหลือผู้ว่างงานจากโควิด มีอาชีพ มีรายได้ จุนเจือครอบครัว

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดพะเยา ส่งเสริมโครงการ“ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ให้มีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 นางฐิฐา เชียงวงค์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) อาสาสมัครแรงงาน (อสร.) แรงงานนอกระบบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ว่างงานในพื้นที่ ลงพื้นที่บ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว โดยนางฐิฐา กล่าวว่า นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มีความห่วงใยประชาชนในจังหวัดพะเยาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จึงได้มอบหมายให้ตนในฐานะประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยาร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดส่งเสริมประชาชน ใช้ที่ว่างในการปลูกผัก และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถี เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมจึงสนับสนุนให้ประชาชนได้ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน
สำหรับบ้านต๊ำพระแล เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกผักสวนครัวในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด – 19 ได้มีโอกาสบริโภคอาหารซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำเกษตรไว้ใช้ดำรงชีวิตเลี้ยงดูตนเองและจุนเจือครอบครัว
นางฐิฐา กล่าวต่อว่า โครงการ“ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมที่ว่างสร้างอาหารตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเกษตรหลายชนิดผสมผสานในบริเวณพื้นที่เดียวกันปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดการใช้ที่ดิน เงินทุน แรงงาน และการจัดการที่ดี ใช้ปัจจัยผสมผสานเพื่อลดต้นทุนการผลิตที่ได้ผลตอบแทนคุ้มทุน ในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแปรปรวนจึงเป็นวิธีการลดความเสี่ยงและสร้างรายได้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง ซึ่งทางสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้มีนโยบายส่งเสริมให้ใช้พื้นที่ตามบ้านหรือพื้นที่ว่างอื่น ๆ มาจัดกิจกรรม ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารไว้บริโภคภายในครัวเรือนโดยชื่อว่า “ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นต้นแบบในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคอย่างปลอดภัย ลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้สามารถอยู่ได้กับสถานการณ์นี้ โดยทดลองใช้ที่ว่างหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดทดลองปลูกซึ่งได้ผลดี
ด้านนางทองใบ เทียมแก้ว ราษฎรบ้านต๊ำพระแล อายุ 55 ปี กล่าวว่า เคยรับจ้างเป็นช่างก่อสร้างมากว่า 20 ปี แต่เนื่องจากประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ จึงหันมาปลูกผักปลอดสารพิษในที่ว่างบริเวณบ้าน ซึ่งมีคนสั่งซื้อตลอดทั้งปี ทำให้มีรายได้ เลี้ยงครอบครัวได้ ส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีได้
นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อร่วมสำรวจความต้องการของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนทำให้คนตกงาน สถานประกอบการหลายแห่งปิดกิจการลง คนส่วนใหญ่จึงหันหลังกลับบ้าน และสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงแรงงานจะได้นำมาตรการต่างๆ และภารกิจของหน่วยงานในสังกัดไปบอกกล่าวเพื่อให้การช่วยเหลือตามความต้องการ อาทิ ส่งเสริมโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การหางานให้ทำ การแนะแนวอาชีพ การรับงานไปทำที่บ้าน การประกอบอาชีพอิสระ การฝึกอาชีพตามความต้องการ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการรับสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม เพื่อเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต

    

TOP