Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานพะเยา ลงพื้นที่ช่วยแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

pll_content_description

แรงงานพะเยา ลงพื้นที่ช่วยแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา
ลงพื้นที่ พบปะกับแรงงานนอกระบบในอำเภอเมือง และอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทำให้ไม่มีคำสั่งซื้อ สินค้าขายไม่ได้ ทำให้ลูกจ้าง แรงงานส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อน ไม่มีงานทำ ไม่มีรายได้มาเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว จนทำให้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อให้ความติดตามช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน โดยติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งผู้ประสบปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาได้ให้ความรู้ในภารกิจของกระทรวงแรงงาน อาทิ ส่งเสริมการมีงานทำ การประกันสังคม ม.40 และการพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการ ให้มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

TOP