Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

แรงงานพะเยา แนะนำวิถีชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ให้กับแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

pll_content_description

แรงงานพะเยา แนะนำวิถีชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ให้กับแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แนะนำวิถีชีวิตใหม่และอาชีพใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ได้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยอาชีพใหม่ โดยสำนักงานแรงงานจะได้จัดทำมาตรการสร้างงาน และจ้างงานเพื่อรองรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงในการหางานทำไม่ได้ และตกงาน เตรียมความพร้อมในการปรับทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจ อีกทั้งการสร้างทักษะอาชีพใหม่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

TOP