Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าอาคาร เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 มิถุนายน 2567

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2567)

18 เมษายน 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2566

17 มกราคม 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารเป็นที่ทำการสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาเป็นการชั่วคราว

20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคาร เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา (อำเภอเชียงคำ)

20 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566)

27 ตุลาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)

18 กรกฎาคม 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2566)

25 เมษายน 2566
TOP