Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

สำนักงานแรงงานจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนการปฎิบัติราชการของกระทรวง

ในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ งานนโยบายและแผน งานพัฒนา

เป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

3. ประสานและดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด

4. ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หรือที่ได้รับมอบหมาย

TOP