Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสนง.แรงงานจ.พะเยา 2563 ...

ประกาศเชิดชูบุคคลภายในองค์กรที่มีคุณธรรม 2562 ...

ประกาศปฏิญญา ...

เอกสารประกวดราคา E-Bidding ...

เอกสารประกวดราคา E-Bidding ...

TOP