Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ

•    พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

 

•    จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

 

•    เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

 

•    พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 

222
TOP