Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์

“สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา มุ่งมั่นพัฒนา มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”

พันธกิจ         

1. พัฒนาผลผลิตเกษตรปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายเดิมและขยายในพื้นที่เป้าหมายใหม่

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน และขยาย มูลค้า การค้าชายแดน

3. ส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนักถึงอัตลักษณะและมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง ชุมชน เข้มแข็งและอยู่ร่วมกัน

    อย่างมีความสุข เพิ่มทักษะและสมรรถนะ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

4. ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

1. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้

2. จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น และช่องทางการตลาดผลผลิตเกษตรปลอดภัยมีการ ขยายตัวเพิ่มขึ้น

3. จังหวัดมีมูลค่า การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการค้าชายแดน เพิ่มขึ้น

4. สังคม ชุมชนมีความเข้มแข็งพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5. จังหวัดพะเยามีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณะสิ่งแวดลล้อมปราศจากมลพิษและลดการ เกิดภาวะโลกร้อน

6. ประชาชนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข มีความมั่นคง ปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง

277
TOP