Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ

  นางเพ็ญศิริ ประไพพิทยาคุณ

  นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ​แทน​ แรงงานจังหวัดพะเยา
  • นางสาววราง​คณา​ ศรีสวัสดิ์

   นางสาววราง​คณา​ ศรีสวัสดิ์

   นักวิชาการ​แรงงาน​ชำนา​ญ​การ​
  • นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง

   นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นายณพศิน เชื้อหาญ

    นายณพศิน เชื้อหาญ

    พนักงานขับรถยนต์
    • นายศุภชัย สิงห์แก้ว

     นายศุภชัย สิงห์แก้ว

     พนักงานขับรถยนต์
   • น.ส.ศรีสมร ตาปัญโญ

    น.ส.ศรีสมร ตาปัญโญ

    พนักงานธุรการ ส 4
    • น.ส.รุจติยา ดวงติ๊บ

     น.ส.รุจติยา ดวงติ๊บ

     เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ
    • น.ส.จารุวรรณ กันแก้ว

     น.ส.จารุวรรณ กันแก้ว

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสุรีย์มาศ แก้วก๋า

   นางสุรีย์มาศ แก้วก๋า

   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
TOP