Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวกมลวรรณ บุญยืน

  นางสาวกมลวรรณ บุญยืน

  แรงงานจังหวัดพะเยา
  • นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง

   นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววราง​คณา​ ศรีสวัสดิ์

    นางสาววราง​คณา​ ศรีสวัสดิ์

    นักวิชาการ​แรงงาน​ชำนา​ญ​การ​
    • นายภานุพงษ์ อุจินา

     นายภานุพงษ์ อุจินา

     นักวิชาการแรงงาน
     • นายวทัญญู อัมพวะสิริ

      นายวทัญญู อัมพวะสิริ

      พนักงานจ้างเหมา
   • นางสาวรุจติยา ดวงติ๊บ

    นางสาวรุจติยา ดวงติ๊บ

    นักวิชาการแรงงาน
    • นายวิชชาธร โภคาธรบริบูรณ์

     นายวิชชาธร โภคาธรบริบูรณ์

     นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวพิมพ์ภัสสร อินญาศรี

    นางสาวพิมพ์ภัสสร อินญาศรี

    นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวจิรพรรณพร การเพียร

     นางสาวจิรพรรณพร การเพียร

     เจ้าหน้าที่โครงการฯ
   • นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ์

    นายณัฐวุฒิ ศรีสุวรรณ์

    นักวิชาการแรงงาน
    • นางสาวจารุวรรณ กันแก้ว

     นางสาวจารุวรรณ กันแก้ว

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสุรีย์มาศ แก้วก๋า

   นางสุรีย์มาศ แก้วก๋า

   จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นางสาวศรีสมร   ตาปัญโญ

    นางสาวศรีสมร ตาปัญโญ

    พนักงานธุรการ ส๔
    • นายศุภชัย สิงห์แก้ว

     นายศุภชัย สิงห์แก้ว

     พนักงานขับรถยนต์
   • นายณพศิน เชื้อหาญ

    นายณพศิน เชื้อหาญ

    พนักงานขับรถยนต์ ส๒
    • นางสาววลาลี ขัติยศ

     นางสาววลาลี ขัติยศ

     พนักงานจ้างเหมา
30
TOP