Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร

  นางสุวรา พงศ์ปัญญาเนตร

  แรงงานจังหวัดพะเยา
  • นางอุมาวดี ฉันทะ

   นางอุมาวดี ฉันทะ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวศรีสมร ตาปัญโญ

    นางสาวศรีสมร ตาปัญโญ

    พนักงานธุรการ ส4
    • นายศุกชัย สิงห์แก้ว

     นายศุกชัย สิงห์แก้ว

     พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง

   นางสาวนันทวรรณ ณ ลำปาง

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาวรุจติยา ดวงติ๊บ

    นางสาวรุจติยา ดวงติ๊บ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
    • นางสาวจารุวรรณ กันแก้ว

     นางสาวจารุวรรณ กันแก้ว

     เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นางสุรีย์มาศ แก้วก๋า

   นางสุรีย์มาศ แก้วก๋า

   เจ้าพนังงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
   • นายณพศิน เชื้อหาญ

    นายณพศิน เชื้อหาญ

    พนักงานขับรถยนต์
TOP