Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

นโยบาย

•    พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

•    จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

•     เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

•    พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

•    พัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรอบรู้

•    จัดเตรียมกําลังคนให้มีความพร้อมและพอเพียงต่อความต้องการทางเศรษฐกิจทุกภาคส่วน

•     เสริมสร้างให้แรงงานมีความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี

•    พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

272
TOP