Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพะเยา

TOP