Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา เดือน กรกฎาคม 2556

pll_content_description

 สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

TOP