Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้งที่ 4/2554

pll_content_description

      สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาสาสมัครแรงงาน โดยช่วงเช้าเป็นการพบปะกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้เกียรติมาร่วมพบปะกับอาสาสมัครแรงงานด้วย และในช่วงบ่ายเป็นการทำกิจกรรมเล่นเกมส์ร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

TOP