Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

มอบใบประกาศอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2556

pll_content_description

 ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2556 ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา จำนวน 6 ท่าน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ดังนี้

 

1. นางแสงจันทร์  สระสวย  อาสาสมัครแรงงานตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา

 

2. นางสุดสาคร    วงศ์แก้ว  อาสาสมัครแรงงานตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

3. นางคำมวน       ชัยวร     อาสาสมัครแรงงานตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

4. นางสุธินิ           เทพไหว  อาสาสมัครแรงงานตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา

5. นางนงลักษณ์  นาเจริญ   อาสาสมัครแรงงานตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

6. นางลัดดา         เครือสาร อาสาสมัครแรงงานตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

      
    

TOP