Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

ระดม5เสือแรงงานวางแผนปฏิบัติการด้านแรงงานเตรียมลงพื้นที่“เชิงรุก”

pll_content_description

ระดม5เสือแรงงานวางแผนปฏิบัติการด้านแรงงานเตรียมลงพื้นที่“เชิงรุก”

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรับมอบนโยบายการทำงานของกระทรวงแรงงาน ลงสู่พื้นที่ ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ VDO Conference และประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 เพื่อพิจารณาแนวทางเสนอแผนปฏิบัติการด้านแรงงานเพื่อพัฒนาจังหวัดพะเยาและแผนการทำงานบูรณาการเชิงรุกของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

TOP