Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา จับมือ อสร. สร้างกลไกการรับรู้ขับเคลื่อนภารกิจแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ พร้อม “ชี้เป้า

pll_content_description

สรจ.พะเยา จับมือ อสร. สร้างกลไกการรับรู้ขับเคลื่อนภารกิจแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ พร้อม “ชี้เป้า
 
แรงงานจังหวัดพะเยา นำทีมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำปี 2564 สร้างกลไกการรับรู้ขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานสู่ พี่น้องประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้รับบริการด้านแรงงาน มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครอง สร้างหลักประกันทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน การดำเนินชีวิตพร้อมย้ำให้อาสาสมัครแรงงานได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และป้องกันตนเองจากโควิด-19
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางรภัสสา พานิกุล แรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมี อาสาสมัครแรงงาน 5 อำเภอ ของ จ.พะเยา ได้แก่ อำเภอเมืองพะเยา อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว และอำเภอเชียงม่วน รวมทั้งสิ้น กว่า 80 คน เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย แรงงานจังหวัดพะเยากล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครแรงงานในฐานะกลไกขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชน โดยได้มอบหมายให้อาสาสมัครแรงงานดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และมีส่วนร่วมในงานของหน่วยงาน ทั้งการชี้เป้าผู้รับบริการตามภารกิจของ 5 หน่วยงาน การรณรงค์ เผยแพร่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และกลุ่มแรงงานนอกระบบ โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ตลอดจนจัดให้มีการดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด
 
นางรภัสสา กล่าวต่อว่า สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณอาสาสมัครแรงงานทุกคนที่ได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศตน เพื่อปฏิบัติงานภารกิจด้านแรงงานเป็นอย่างดีตลอดมา โดยการทำงานที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน มีงานทำ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันทางสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
โอกาสเดียวกันนี้ แรงงานจังหวัดพะเยา ยังได้ย้ำเน้นให้อาสาสมัครแรงงานได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และป้องกันตนเองจากโควิด-19 และยังได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงาน ภายใต้การนำของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญ และกลไกการขับเคลื่อนเพื่อให้กำลังแรงงานของประเทศมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ มีทักษะฝีมือ ได้รับคุ้มครองและมีหลักประกันสังคม อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย
TOP