Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา จับมือ อสร. “เร่ง”สำรวจความต้องการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่

pll_content_description

สรจ.พะเยา จับมือ อสร. “เร่ง”สำรวจความต้องการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่

📣วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นางรภัสสา พานิกุล รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบในพื้นที่ ชุมชนแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ต่อยอดโครงการ สร้างรายได้ เพิ่มความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้พบกับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ว่างงาน ที่มีอายุระหว่าง อายุ 55 – 74 ปี ที่แจ้งความประสงค์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานช่วยเหลือในด้านการต่อยอดด้านอาชีพ โดยต้องการฝึกการออกแบบลายผ้า ในการประดิษฐ์ ประทีป โคมไฟ และตุงนำโชค ให้มีความสวยงาม ตรงต่อความต้องการของตลาดให้มากยิ่งขึ้น

TOP