Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา ตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจ.พะเยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

pll_content_description

 

 

                                        ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางอุมาวดี ฉันทะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจ.พะเยา ออกพื้นที่ อ.เมือง ตรวจสถานประกอบการแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ 1.หจก.โรงสีแสงพะเยา 2. หจก.ขันแก้วบริการ 3. หจก.พลพะเยา 4.นายถนัด จันทร์สุภเสน 5. หจก.พะเยาเหนือกิจก่อสร้าง 6. หจก.ศุภณัฐวิศวกรรม 7.สุขเกษมก่อสร้าง 8. บริษัทจำกัด เอส.วี.ซี .บิลดิ้ง 9. อะริยะศักดิ์ กรุ๊ป โดยนางสาวเอี่ยมจิต อะริยะศักดิ์

 

TOP