Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดพะเยา

สรจ.พะเยา นำเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 จ.ลำปาง สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้มีรายได้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

pll_content_description

อสร.พะเยา เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 จ.ลำปาง สร้างอาชีพด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่

สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา นำเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่าง
ต้านภัยโควิด-19 จ.ลำปาง สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้มีรายได้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางรภัสสา พานิกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจำนวนกว่า 80 คน ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีเป้าหมายในการส่งเสริมแรงงานให้มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาแนวทางในการบริหารและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพให้ทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคสมัยปัจจุบัน

นางรภัสสา กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานและจังหวัดพะเยา นำโดย นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่และชุมชน ให้ได้รับบริการด้านแรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่ตำบล โดยเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจะเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อนำบริการด้านแรงงานลงสู่ประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานทั้งในด้านองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เทคนิคยุทธวิธีในการนำเสนอการบริการด้านแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานให้สามารถสอดคล้องต่อแนวนโยบายของกระทรวงแรงงาน แผนการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ได้อย่าง ถูกต้อง ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ด้านแรงงาน และรับมือต่อผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที

ด้านนาง ชรีพร ยอดฟ้าประธานชมรมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพะเยา (อสร.) อายุ 56 ปี กล่าวว่า มีความรู้สึกภูมิใจในการเป็นอาสาสมัครแรงงาน กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครแรงงานและชุมชนเป็นอย่างดีมีกิจกรรมที่ดีกับชุมชนเสมอมาสร้างความสัมพันธ์ให้กำลังใจ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้มีรายได้สู่ความยั่งยืน

สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงานให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เกิดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครแรงงาน ตลอดจนส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด สามารถตอบสนองต่อแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานได้อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีพระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด – 19 ได้เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ 17 จังหวัด 30 ฟาร์ม ทำงานในฟาร์มวันละ 8 ชั่วโมง ระยะการจ้าง 60 วัน (4 พ.ค. – 13 ก.ค. 2563) มีค่าจ้างให้วันละ 300 บาทต่อคน ประชาชนเข้าร่วม 1,101 คน นอกจากจะได้งานทำ มีอาชีพ ลดรายจ่าย มีรายได้แล้ว สามารถนำความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

นอกจากนี้แล้วกิจกรรมในช่วงท้าย สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา ยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานกับอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพะเยา เพื่อนำความรู้มาใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา และแนะนำให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน และช่วยสอดส่อง ดูแล และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่จะนำไปสู่ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ต่อไป

TOP